Menu

Leidraad voor aanmelden

Aanmeldgegevens

Om uw onderzoeksvraag zo zorgvuldig mogelijk te kunnen beantwoorden, is het voor ons van belang om bij de aanmelding van het onderzoek enkele gegevens van de cliënt te verkrijgen. In dit document hebben wij overzichtelijk weergegeven welke gegevens wij graag aangeleverd krijgen.

Gegevens opdrachtgever:

 • Organisatie
 • Naam
 • Functie
 • Telefoonnummer / doorkiesnummer
 • E-mailadres

Gegevens cliënt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Achtergrondinformatie, zoals:

 • Bijzonderheden in opvoedsituatie
 • Scholingsverleden / leerproblemen
 • Arbeidsverleden
 • Emotionerende, traumatische gebeurtenissen
 • Ongevallen
 • Ziektes
 • Alcohol- / drugsgebruik
 • Huidige sociale situatie
 • Huidige woonsituatie
 • Huidige werksituatie
 • Eventuele aanwezige klachten
 • Eventuele hulpverlening (in heden of verleden)

Belangrijke aanvullende informatie:

 • Is er sprake van agressief gedrag of anderszins anti-sociaal gedrag?
 • Is er sprake van weerstand of snel oplopende spanningen?
 • Is er sprake van beperkingen ten aanzien van lezen of schrijven?
 • Is er sprake van doofheid of slechtziendheid?
 • Is het inzetten van een tolk wenselijk / noodzakelijk?
 • Is er sprake van een beperkte duurbelastbaarheid?
 • Is een onderzoek op locatie gewenst (zie pagina 4)?
 • Verhinderdagen van de cliënt
 • Is een driegesprek met de opdrachtgever, aan de hand van het conceptrapport, gewenst?

Vraagstelling 

Wij beantwoorden uw vraag zo zorgvuldig mogelijk. Het formuleren van een heldere en concrete vraagstelling is dan ook erg belangrijk. Indien het onderzoek wordt aangevraagd met een bepaald doel voor ogen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een indicatie-aanvraag, dan vernemen wij dat graag.  

Voorbeelden van vraagstellingen zijn:

Arbeidspsychologisch onderzoek

 • Is arbeid op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk en welke functies zijn passend, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen in brede zin?
 • Wat zijn arbeidsmogelijkheden, met het oog op psychische klachten / persoonlijkheidsproblematiek?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor werkhervatting na een periode van psychisch ziekteverzuim en welke taken zijn passend?

Psychisch belastbaarheidsonderzoek

 • Is betrokkene belastbaar met arbeid en zo ja, voor hoeveel uren per week?
 • Welke begeleidingaspecten en werkaanpassingen zijn noodzakelijk voor een duurzame arbeidsparticipatie?
 • Wat zijn de psychische klachten en hoe kan een traject richting werk worden vormgegeven?

Neuropsychologisch onderzoek

 • Er bestaan vermoedens van ADHD: welk werkzaamheden zijn passend en wat zijn aandachtspunten ten aanzien van begeleiding en werkomgeving?
 • Welke begeleidingaspecten en werkaanpassingen zijn belangrijk bij terugkeer op de arbeidsmarkt na NAH? Is betrokkene in staat de eigen werkzaamheden te hervatten? Zo nee, welke werkzaamheden zijn passend?

Intelligentieonderzoek:

 • Niveaubepaling en volledige beeldvorming.
 • Met welke aspecten dient in de begeleiding rekening te worden gehouden, gezien de aanwezige verstandelijke capaciteiten?
 • Op welke gebieden is ondersteuning nodig, bijvoorbeeld ten aanzien van wonen of opvoedingsvraagstukken?

Loopbaan- en beroepskeuzeonderzoek

 • In kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden en passende functies, rekening houdend met:
 •  capaciteiten,  competenties (sterke en minder sterke eigenschappen) en drijfveren / affiniteiten.

Potentieel onderzoek

 • Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden voor betrokkene en op welk gebied is coaching en / of scholing wenselijk?
 • Is betrokkene geschikt voor de functie van …?

Belangrijke aanvullende informatie 

No show
Onder no show verstaan wij het niet verschijnen van de cliënt op de onderzoeksdag en het niet tijdig (binnen twee werkdagen) hebben afgemeld voor het onderzoek. Helaas zijn wij genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Om het risico op no show te reduceren kunt u het volgende doen:

 • Geef uitleg over de gang van zaken tijdens een onderzoek;
 • Wees transparant over het doel van het onderzoek en de informatie die u bij ons aanlevert;
 • Ondersteun de cliënt indien nodig bij de reis naar de onderzoekslocatie.

Onderzoek op locatie
Een onderzoek kan op drie locaties worden plaats vinden:

 • Eigen locatie in Utrecht, ’s Hertogenbosch of Tilburg;
 • Onderzoek op locatie van opdrachtgever (verkleint de kans op no show);
 • Mogelijkheid spreekkamer te huren op diverse locaties in Nederland.

De meeste psychologische testen moeten omwille van de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens onder gestandaardiseerde condities worden afgenomen. Bij onderzoek op locatie is het daarom een vereiste dat de testafname kan geschieden in een prikkelarme omgeving met voldoende privacy en geluidsisolatie. Toegang tot internet en een kamer met daglicht zijn wenselijk.

Verspreiden meerdere dagen
Er wordt een meerprijs berekend voor onderzoeken die over meerdere dagen verspreid plaatsvinden. Hiervan kan sprake zijn bij een beperkte belastbaarheid als gevolg van psychische of lichamelijke beperkingen.

Tolk
Voor een psychologisch onderzoek is het belangrijk dat de cliënt beschikt over voldoende uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal. Indien nodig kan een tolk worden ingehuurd; de kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever. In overleg met de psycholoog die het onderzoek uitvoert, kan een inschatting worden gedaan over de duur van het onderzoek, wat van belang is voor het uitnodigen en de kosten van de tolk.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding van een psychologisch onderzoek, neem dan gerust contact met ons op. 

Klik hier om de leidraad voor aanmelden te downloaden