Menu

Testmateriaal

Tijdens een onderzoek worden u verschillende testen en vragenlijsten voorgelegd. We zullen deze afzonderlijk bespreken, zodat u iets meer zicht krijgt op wat u kunt verwachten.

Intakegesprek

Een onderzoek wordt altijd gestart met een intakegesprek. Een persoonlijk gesprek is voor de psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen en aannames te formuleren die in de loop van het psychologisch onderzoek kunnen worden getoetst. In het gesprek komt uw scholings- en werkverleden aan bod. Ook bespreken wij onder meer uw levensloop, belangrijke life-events, persoonskenmerken en competenties, uw huidige situatie, eventueel aanwezige klachten en uw visie op de vraagstelling die voor het onderzoek geformuleerd is. Op basis van dit gesprek wordt het testprogramma opgesteld, aangevuld of gewijzigd.

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek worden uw intellectuele capaciteiten in kaart gebracht. U krijgt verschillende soorten taken voorgelegd die ieder een beroep doen op bepaalde cognitieve vermogens. Daarbij kunt u denken aan taalvaardigheden, rekenvaardigheden, ruimtelijk inzicht en het logisch redeneervermogen. Bij iedere taak wordt de instructie samen doorgenomen en maakt u enkele voorbeeldopgaven. Pas als u de doelstelling van de taak begrepen heeft, wordt gestart met de test. De meeste taken kennen een tijdslimiet. Dit wordt van te voren met u doorgesproken. De resultaten van de test worden vergeleken met een normgroep en zo kunt u zien welke vermogens sterk en minder sterk ontwikkeld zijn. 

Een intelligentietest bij Het Blikveld wordt altijd individueel afgenomen, zodat u zo min mogelijk wordt gehinderd door omgevingsprikkels.

Vragenlijsten

Er zijn verschillende soorten vragenlijsten, die verschillende aspecten in kaart brengen. Zo zijn er vragenlijsten waarin specifieke psychische problematiek, persoonlijkheidskenmerken, de copingstijl (manier van omgaan met problemen en vervelende gebeurtenissen) of de beroepsinteresses uit worden gevraagd. Hoewel de inhoud van iedere vragenlijst wisselt, is de opzet altijd hetzelfde. In iedere vragenlijst krijgt u een stelling of item te lezen, waarbij u aan kunt geven in hoeverre u zichzelf hierin herkent of in hoeverre u iets interessant vindt om te doen. U kunt dus steeds kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden. Er is geen tijdslimiet verbonden aan het invullen van een vragenlijst. Wel adviseren wij om af te gaan op uw eerste ingeving en de antwoorden niet te lang tegen elkaar af te wegen.

Neuropsychologische taken

Bij NAH (niet aangeboren hersenletsel) of ontwikkelingsproblematiek kan het cognitieve functioneren onder druk staan. Zeker met het oog op werkzaamheden is het belangrijk om een beeld te krijgen van de cognitieve aspecten die goed en die minder goed verlopen. Daartoe worden u neuropsychologische taken voorgelegd. Dit zijn taken die een beroep doen op onder meer uw concentratievermogen, geheugencapaciteiten, overzichtsvorming, planningsvermogen en verwerkingssnelheid. Deze taken worden in een één-op-één situatie aan u uitgelegd en bij u afgenomen. U werkt dus in bijzijn van de psycholoog aan de verschillende taken. Op basis van uw prestatie op deze taken kunnen gerichte adviezen worden gegeven over noodzakelijke werkaanpassingen, begeleidingsaspecten en werkomgevingen.