Menu

Beroepscode

De vereisten waaraan het werk van de psycholoog moet voldoen, zijn door het NIP vastgelegd in de beroepscode voor psychologen. Wij onderschrijven de Beroepscode voor Psychologen van het NIP. Deze is te vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl .

In het kort zijn de volgende aspecten voor u van belang:

Tijdelijkheid

Het misverstand bestaat dat een psychologisch onderzoek niet meer is dan een momentopname. Hiermee wordt vaak bedoeld dat het resultaat van een onderzoek op een ander tijdstip totaal anders zou kunnen zijn. Deze gedachte is echter onjuist. De meting vindt weliswaar plaats op één moment, maar de uitspraken die op grond van het onderzoek worden gedaan hebben een meer duurzaam karakter. Psychologische onderzoeken zijn in het algemeen zo geconstrueerd dat het resultaat van deelname aan de test redelijk stabiel is.

Toch is het een feit dat mensen veranderen. De uitkomsten van psychologisch onderzoek verliezen over langere tijd dan ook geleidelijk hun waarde. In het algemeen is het zo dat psychologische rapporten één à twee jaar geldig blijven. Daarna zal er eventueel opnieuw moeten worden getest.

Relevantie

Een psychologisch onderzoek is een methode om doelgericht kennis te verzamelen. Daarom is één van de eisen waaraan een testprogramma dient te voldoen die van relevantie: er moet een duidelijk verband bestaan tussen wat een bepaalde test meet en de gegevens die nodig zijn om de vraagstelling te beantwoorden. Relevantie geldt ook voor het rapport van het psychologisch onderzoek. Hierin worden de gegevens die tijdens het onderzoek zijn verzameld uitgeschreven. Het rapport is vrij uitgebreid en dit komt omdat uit het rapport de onderbouwing voor het advies en de beantwoording van de vraagstelling dient te blijken.