Menu

Casus 'Ontwikkelassessment'

In het kader van een ontwikkelassessment is de vraag gesteld of een medewerkster over de benodigde capaciteiten en competenties beschikt om door te kunnen groeien naar een nog nader vorm te geven functie op managementniveau. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de intellectuele capaciteiten, planningsvaardigheden en werkgerelateerde persoonlijkheidseigenschappen van de medewerkster in kaart gebracht. Op grond van resultaten op de capaciteitentesten mag verwacht worden dat de medewerkster in staat is om in de praktijk een gemiddeld HBO-niveau waar te maken. Tevens is gekeken naar het vermogen tot plannen en organiseren aan de hand van een In-basket taak. Uit onderzoek naar persoonlijkheidseigenschappen en competenties komen verschillende kwaliteiten naar voren. Tevens worden enkele ontwikkelpunten genoemd. De kwaliteiten en drijfveren van deze medewerkster komen het meest tot hun recht in een functie waarin zowel het contact met mensen (aangaan meer duurzame/persoonlijke relaties) als inhoudelijke/analytische aspecten centraal staan. Ook een beleidsmatige en/of coördinerende functie met eigen verantwoordelijkheden sluit aan bij haar persoonlijke kwaliteiten. Op basis van de resultaten zijn specifieke functies benoemd die verder onderzocht kunnen worden. Ook is advies gegeven over de werkomgeving waar de competenties van de medewerkster het beste tot hun recht komen. Omdat wordt geconcludeerd, dat haar profiel (nog) te weinig aanknopingspunten laat zien voor een managementfunctie waarin zij leiding/sturing geeft aan andere mensen, zijn er adviezen gegeven over de stappen die genomen kunnen worden om meer persoonlijke stevigheid te ontwikkelen. 

< terug naar HR/Verzuim en mobiliteit