Menu

Casus bedrijfsarts

Op advies van een bedrijfsarts is er een psychisch belastbaarheidsonderzoek aangevraagd voor een medewerker. Mevrouw is ten tijde van de aanvraag voor de tweede maal langdurig uitgevallen. Er spelen reeds enkele jaren belastende privéomstandigheden en de bedrijfsarts ziet een terugkerend patroon in de aanpak van deze problematiek. De doelstelling van het onderzoek is om meer zicht te verkrijgen op de psychische belastbaarheid ten aanzien van werk, om randvoorwaarden en begeleidingsaspecten in kaart te brengen waar een werkplek aan moet voldoen om continuïteit te bieden en om een gericht advies te krijgen over passende hulpverlening. Tevens wordt de vraag gesteld of de medewerker in haar huidige functie overvraagd wordt. Tijdens het psychisch belastbaarheidsonderzoek zijn de privéomstandigheden, de persoonlijkheidskenmerken en de huidige psychische belastbaarheid in kaart gebracht. Ook is zicht verkregen op de copingstijl (de manier waarop met problemen en vervelende situatie omgegaan wordt) van de medewerker. Uit de resultaten blijkt dat haar psychische belastbaarheid ten tijde van het onderzoek te beperkt is om de re-integratie op te starten. Er zijn gerichte adviezen uitgebracht over passende therapievormen. Ook over de vormgeving van het re-integratietraject is advies uitgebracht, met name ten aanzien van aanpassingen in de werkzaamheden, werkomgeving en werkbegeleiding die in de opbouwende fase van haar werkzaamheden wenselijk zijn om oplopende spanningen en uitval te voorkomen.

< terug naar Bedrijfsarts / Arbeidsdeskundige